Projekty, szkolenia, konferencje

Metodologia kursu e-learning dotyczącego przeciwdziałania korupcji - projekt dla Macedonii Północnej

Opracowanie założeń funkcjonalnych, organizacyjnych i technicznych oraz propozycji treści szkolenia e-learning o tematyce antykorupcyjnej dla 3 grup docelowych (dla ogółu społeczeństwa. dla pracowników administracji publicznej i dla sektora prywatnego).

Zadanie w ramach projektu "Wzmocnienie etyki, uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności administracji publicznej" na zlecenie European Union Delegation in the Republic of North Macedonia.

Zakres treści kursu e-learning dotyczącego sygnalistów - projekt dla Macedonii Północnej

Opracowanie rekomendacji budowy oraz propozycji treści programów e-learning w zakresie zgaszania informacji o nieprawidłowościach oraz ochrony sygnalistów. Opracowanie kursów dla 3 grup docelowych: ogółu społeczeństwa, pracowników administracji publicznej oraz sektora prywatnego.


Zadanie w ramach projektu "Wzmocnienie etyki, uczciwości, przejrzystości i odpowiedzialności administracji publicznej" na zlecenie European Union Delegation in the Republic of North Macedonia

Program 3 dniowego szkolenia wraz z materiałami "Oficer compliance"

Opracowanie programu szkolenia wraz z ćwiczeniami testami obejmującego przepisy krajowe i zagraniczne, wytyczne i zalecenia, obszar AML, przeciwdziałanie korupcji i nadużyciom, systemy i ochronę sygnalistów, organizację pracy oficera compliance, funkcje compliance i dobre praktyki w oraz zagadnienia weryfikacji dostawcy/kontrahenta i procedury na wypadek kontroli.

Przygotowanie oficerów compliance

Współudział w 3-dniowym szkoleniu dla oficerów compliance. Szkolenie połączone z ćwiczeniami, testem wiedzy oraz certyfikatem wydanym przez jedną ze znanych firm międzynarodowych w obszarze certyfikacji i wdrożeń.

Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy ISO 37001 w Spółce SP

Szkolenie dla dla kadry kierowniczej spółki Skarbu Państwa: Grupy kapitałowej oraz podmiotów zależnych w zakresie założeń systemu zarządzania antykorupcyjnego, założeń normy ISO 37001:2016 i dobrych praktyk związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu oraz przygotowaniem oceny ryzyka korupcyjnego.

Ryzyka korupcyjne przy zamówieniach publicznych

Szkolenie skierowane zarówno do przedstawicieli zamawiającego jak i wykonawcy w ramach przetargu publicznego

Wymogi projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Szkolenie dotyczące zmian w przepisach dot. odpowiedzialności firm za czyny popełnione przez pracowników oraz sposobu zachowania należytej staranności pozwalającej na jej unikniecie

Rekomendacje dotyczące zadań z Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji 2018-20

Przygotowanie 4 raportów dotyczących wymiany informacji o korupcji, sposobu jej gromadzenia oraz opracowania dokumentu podsumowującego zebrane dane, a także opracowanie wytycznych w zakresie ryzyka korupcji i rekomendacji dotyczących wewnętrznych regulacji

Przygotowanie zespołu wdrażającego system antykorupcyjny w oparciu o normę ISO 37001

2-dniowe szkolenie dla podmiotu publicznego przygotowującego się do wdrożenia systemu zarządzania antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016

SYGNALIŚCI w organizacji

Wdrażanie i szkolenie pracowników w związku z uruchomieniem systemu anonimowego i poufnego zgłaszania nieprawidłowości oraz nowych pomysłów (system dla sygnalistów)

Etyka i dylematy etyczne

Przygotowanie - wspólnie z zespołem - programu i materiałów dydaktycznych z zakresu etyki oraz dylematów etycznych dla pracowników służby cywilnej

Kompetencje organów ścigania

Warsztat z zakresu kompetencji i uprawnień procesowych organów ścigania oraz procedur działania w przypadku podjęcia takich działań przez te organ

Symulacja na wypadek nagłej kontroli

Uprawnienia organów kontroli i organów ścigania. Procedury jak się przygotować na wizytę funkcjonariuszy. Symulacja kontroli funkcjonariuszy oraz ćwiczenia z komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej